(1)
Ilyushko, M.; Romashova, M.; Fisenko, P.; Sunitskaya, T.; Guchenko, S.; Lelyavskaya, V. Identification of the Pi-Ta2 Resistance Gene in Rice Collection Specimens and Far Eastern Rice Varieties by Molecular Marking. PPN 2019, 36-39.