Ilyushko, M., Romashova, M., Fisenko, P., Sunitskaya, T., Guchenko, S., & Lelyavskaya, V. (2019). Identification of the Pi-ta2 resistance gene in rice collection specimens and far eastern rice varieties by molecular marking. Plant Protection News, (1), 36-39. https://doi.org/10.31993/2308-6459-2019-1(99)-36-39