1.
Ilyushko, M., Romashova, M., Fisenko, P., Sunitskaya, T., Guchenko, S., Lelyavskaya, V.: Identification of the Pi-ta2 resistance gene in rice collection specimens and far eastern rice varieties by molecular marking. Plant Protection News.(1), 36-39 (2019). doi:10.31993/2308-6459-2019-1(99)-36-39